Výchovné poradenství a primární prevence

Výchovný poradce a metodik primární prevence

Mgr. Irena Hroňková
tel.: 272 089 225
e-mail: i.hronkova@zsrohacovky.cz

Konzultace po předchozí domluvě.

 

Základní informace

Jmenuji se Irena Hroňková. Jsem absolventkou učitelství pro první stupeň základní školy na Pedagogické fakultě University Karlovy. V dalším vzdělávání jsem mimo jiné absolventkou specializačního studia pro výchovné poradce, specializačního studia pro metodiky prevence rizikového chování, programu Klasik – osobnostní a sociální výchova, programu Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením a programu Odborník prvního stupně na řešení šikany a Odborník druhého stupně na řešení šikany. V Základní škole U Roháčových kasáren pracuji od školního roku 2014/15, jako učitelka a výchovná poradkyně, od školního roku 2016/17 i jako metodička prevence rizikového chování. Poskytuji poradenství v oblasti osobnostního rozvoje, prevence nebo řešení  rizikového chování, pomoc při hledání poradenských služeb, při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i o žáky nadané, při volbě profesionální orientace.

V práci výchovné poradkyně a metodičky prevence je pro mě důležité hledat a nacházet způsob řešení problému, se kterým se na mě mohou obrátit žáci nebo jejich zákonní zástupci i kolegové pedagogičtí pracovníci. K uspokojivému řešení se snažím dojít také cestou spolupráce s členkami školního poradenského pracoviště, pracovnicemi pedagogicko psychologické poradny a dalšími odborníky.

Děvčata a chlapci, neváhejte se na mě obracet s jakýmkoli problémem, zejména však v případě školní neúspěšnosti a  problémů s chováním nebo s užíváním návykových látek nebo jste – li svědky nebo oběťmi šikany. Dalším oborem mé činnosti je péče o vaší profesionální orientaci a organizační zajištění přijímacího řízení pro žáky pátého, sedmého a devátého ročníku.

Zákonní zástupci žáků mohou se mnou  konzultovat například problémy i úspěchy svých dětí, možnosti poskytovat dětem podporu při vyučování nebo zaměření jejich studia po splnění povinné školní docházky. Budu také ráda, když dostanu zpětnou vazbu, zda poskytnutá rada či podpora byla účinná.

V případě potřeby se se mnou můžete kontaktovat telefonicky, nejlépe každý pracovní den ráno, nebo emailem. Domluvíme si schůzku podle Vašich i mých časových možností.