Speciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. Milena Plášilová

Tel.: 272 089 237

Po dobu nouzového stavu bude možná telefonická konzultace v út - čt od 8:00 do 12:00.

e-mail: m.plasilova@zsrohacovky.cz

Konzultace pro rodiče po předchozí domluvě.

Práce s dětmi: po – pá 

 

Základní informace

Jmenuji se Milena Plášilová a jsem speciální pedagožkou na této škole.

Mým zaměřením je odborná pomoc a podpora dětí s jejich problémy s učením a nalezení cesty, jak co nejlépe výuku zvládnout. Pracuji zde s žáky prvního i druhého stupně.

Děti ke mně dochází během vyučování. V hodinách se věnujeme individuálně nebo v malých skupinkách reedukačním činnostem (speciálně pedagogické postupy, které vedou ke změně stávajícího stavu slaběji rozvinuté funkce, např. zrakového nebo sluchového vnímání), dále pak činnostem speciálně pedagogickým vzdělávacím, kompenzačním a stimulačním.

Spolupracuji s jednotlivými učiteli a asistenty pedagogů, a společně se snažíme těmto dětem vytvořit optimální podmínky pro zvládnutí učiva.

Součástí mé práce je také spolupráce s rodiči. Pro dítě je nezbytné i krátké domácí procvičování a trénink.

Dále se věnuji:

- Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče

- Spolu s třídním učitelem, výchovným poradcem a školním psychologem se spolupodílím na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a také zároveň na průběžném vyhodnocování navržených opatření.

- Spolupracuji na vyhledávání žáků mimořádně nadaných

- Podílím se na zajišťování speciálních pomůcek a didaktických materiálů, úpravách školního prostředí

- Konzultuji s pracovníky specializovaných poradenských a dalších odborných pracovišť

- Spolupracuji při zápisu do 1. tříd, kdy se setkávám s rodiči a hovoříme o tom, jak co nejlépe připravit své dítě do 1. třídy

Obrátit se na mne mohou žáci, rodiče i pedagogové. Ve škole jsem přítomna od pondělí do pátku. Konzultace si rodiče mohou domluvit telefonicky nebo emailem. Moje učebna se nachází v přízemí školy na konci chodby.

Má praxe a vzdělání:

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity a ve školství mám dlouholetou praxi. Několik let jsem pracovala s dětmi na zvláštní škole, dále potom s dětmi, které měly výchovné problémy na středisku pro mládež, a dlouhou dobu jsem učila speciální třídu pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení.

Dále jsem absolvovala výcvik ve skupinové psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii, Metody a techniky práce s rodinami I. a II., Relaxační techniky, Neverbální techniky, jednoletý kurz Dramatická výchova na základní škole, Hlas jako individualita, Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku, Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, program pro rozvoj pozornosti KUPOZ.