Školní psycholog

Školní psycholog

Mgr. Tereza Tetourová

Tel.: 272 089 247

e-mail: t.tetourova@zsrohacovky.cz

Konzultace pro rodiče po předchozí domluvě.

Práce s dětmi: po, stř, pá

 

Náplň práce školního psychologa:

 • Koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • Pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)
 • Podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků
 • Podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • Podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření
 • Pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • Zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • Provádí prevenci školní neúspěšnosti
 • Provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků
 • Provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků
 • Poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu
 • Zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP
 • Spolupracuje při zápisu do 1. tříd