Učíme se spolu žít

Dotační program pro rok 2019

Učíme se spolu žít                  

                                    

 

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, realizuje již třetím rokem jednoletý projekt č. OKP 4/32/2019 s názvem „Učíme se žít spolu – prožitkový kurz“, který podpořila finanční částkou Kč 90 000, 00 Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, v rámci Dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast školství.   

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 realizuje pravidelně tento projekt, který je určen pro žáky 8. ročníků. Kurz je zařazen ke konci školního roku, v čase, kdy žáci zvažují své schopnosti a rozhodují se, kterým směrem se bude odvíjet jejich další vzdělávání a začleňování do společnosti. Prožitkový kurz je zaměřen na 3 hlavní cíle:

  • Učit žáky vzájemné toleranci, respektování druhého při vzájemném pochopení, pomáhat společně řešit problémy a úkoly.
  • Učit žáky smysluplně a aktivně trávit volný čas, volit vhodné způsoby relaxace a odbourávání stresů.
  • Rozvíjet osobnost a seznámit žáky i s takovými skutečnostmi, které mohou rozvoj jejich osobnosti negativně ovlivnit a snažit se jejich negativní dopad na mládež dle možností odstraňovat nebo alespoň minimalizovat. 

Doba realizace:      08.04.2019 – 12.04.2019

Místo realizace:     Středisko DDM hl. města Prahy, Podhradí 33, Ledeč nad Sázavou 584 01

Zpráva o realizaci projektu:

Tohoto kurzu se zúčastnilo 30 žáků z 8. tříd, z toho 11 dívek a 19 chlapců. Na programu a organizaci se podíleli 4 pedagogové a psycholožka. Doprava na místo konání a zpět ke škole byla zajištěna autobusem. Všichni účastníci byli ubytovaní v chatkách v krásném areálu u řeky Sázavy.

Příprava akce probíhala dva měsíce předem - byly předány informace a žáci byli motivováni k účasti. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách. Na základě počtu přihlášených účastníků byla realizována konečná příprava programu a sjednávání výletu.

V průběhu kurzu si žáci mohli vyzkoušet a zažít rozmanité aktivity a techniky, zaměřené na různé schopnosti a dovednosti, ale zároveň také prožít volný čas společně v přírodě mimo školní budovu s minimálním vlivem moderních technologií. Většina žáků byla skutečně velmi aktivní a s nadšením trávila co nejvíce času venku. Vybrané řízené aktivity směřovaly k posílení důvěry a spolupráce ve skupině, jiné k osobnostnímu rozvoji, posílení sebedůvěry a nalezení svých silných a slabých stránek. Ti, kteří nevynikali ve sportovních aktivitách, našli své uplatnění při hrách na přemýšlení.

Další aktivity nabízené na tomto kurzu měly také informační charakter a umožňovaly osvojení zdravého životního stylu, byly zaměřené na prevenci negativních jevů v chování. Například hra Casino upozorňovala na riziko hazardních her. Dále byla do programu zařazena beseda o tématu HIV/AIDS, která nahradila původně zamýšlený a plánovaný seminář „Hrou proti AIDS“ od Státního zdravotnického ústavu který se nepodařilo domluvit. Toto téma je obvykle pro žáky atraktivní a i tentokrát všechny velmi zaujalo.

Jeden den kurzu byl vyhrazen pro celodenní výlet. Nejprve jsme vlakem cestovali do Zruče nad Sázavou, kde jsme si udělali procházku okolo zámku. Poté nás čekal pěší výlet k Vodnímu domu u Hulic. Vodní dům je návštěvnické středisko významné lokality Želivka, v němž se nachází moderní expozice, která atraktivní formou seznamuje návštěvníky s dvěma tvářemi vody - představuje vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života. Expozice byla pro žáky lákavá především svými interaktivními prvky.

Celý program se cíleně zaměřoval na prožitkovou složku a zpětnou vazbu a sebereflexi u jednotlivých aktivit. Během pobytu bylo možné pozorovat postupnou adaptaci žáků, vylaďování a přizpůsobování se pravidlům. Účastníci dostávali zpětnou vazbu na své chování a byli vedeni k přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí v souladu s cíli kurzu. Program i technické zajištění kurzu byl žáky zpětně hodnocen kladně.