Centrum kolegiální podpory

pro přírodovědné předměty

 

 

Od ledna 2017 je škola centrem kolegiální podpory pro přírodovědné předměty v rámci zapojení do projektu: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“

Registrační číslo: CZ.02.68/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2019

Poskytnuté finanční prostředky: 740 548,- Kč

 

Zaměření projektu:

Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.

 

Aktivity naší školy v projektu:

Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové pořádají 1x měsíčně workshopy na vybrané téma z přírodních věd.

 

Anotace projektu

Našim záměrem je vedení výuky přírodovědných předmětů efektivnějším a pro žáky zajímavějším způsobem. Škola se proto stala centrem kolegiální podpory, které pomáhá zavedení badatelské výuky do přírodovědných předmětů. Při využití badatelské výuky

žáci realizují více experimentů, na jejímž základě vyvozuji společně obecné závěry a lépe chápou podstatu přírodních jevů. Při využití moderní měřící techniky (PASCO) se rozvijí i schopnost žáků pracovat s digitálními technologiemi.