Modernizace učebny fyziky

 

Projekt

Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Operační program:                      Operační program Praha - pól růstu ČR

Registrační číslo:                         CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000541

Příjemce dotace:                         Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381

Výzva:                                          Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl:                               SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního

                                                                     vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Dotace:                                        2 180 554,34 Kč

 

 

Stručný popis projektu

 

Realizace projektu umožní vést výuku fyziky na základní škole U Roháčových kasáren více experimentální formou. Díky tomu se výrazně zvýší efektivita výuky a její přenositelnost do praxe. Tohoto cíle bude dosaženo nákupem nového vybavení a učebních pomůcek pro experimentální výuku. Projekt bude znamenat přínos jak pro žáky, tak pro pedagogy. 

 

Doba realizace projektu do 31. 12. 2018.