Informace pro rodiče k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

(věnujte prosím informacím zvýšenou pozornost, jde o mimořádná opatření)

Zápis do prvních tříd proběhne ve dnech 1. 4. až 12. 4.2021.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Dále zapisujeme děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

K zápisu mohou přijít i děti narozené v době od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, pokud rodiče zažádají o předčasný nástup do školy. Pro děti narozené v době od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 je třeba doložit doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny. U dětí narozených od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je třeba doložit doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny a zároveň ještě doporučující stanovisko odborného lékaře, resp. dětského lékaře.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zároveň důsledně upřednostňujeme podávání žádosti o přijetí k povinné školní docházce v elektronické podobě nebo poštou, bez osobní přítomnosti rodičů (zákonných zástupců dětí) ve škole.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy, ID datové schránky: 238xc9m,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu zapis@zsrohacovky.cz,
 • poštou na adresu: Základní škola, U Roháčových kasáren 19/1381, 100 00 Praha 10,
 • ve výjimečných případech osobním podáním v pracovních dnech od 1. 4. 2021 do 12. 4.2021, výhradně po domluvě na tel. č. 272 089 222 (ve dnech zápisu, v době od 8 do 12 hodin) nebo emailu reditel@zsrohacovky.cz (musí být zajištěno, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy).

Pokud by bylo podání učiněno jiným způsobem, než je uvedeno výše (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro zjednodušení administrativních postupů prosíme spolu s žádostí o doručení jedním z výše uvedených způsobů také kopie rodného listu dítěte a v případě, že vaše dítě jde k zápisu po odkladu i kopii rozhodnutí o odkladu.

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte (např. prarodiče), je nezbytné, aby doložila úředně či soudně ověřené své oprávnění dítě zastupovat.

Formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce je ke stažení na webu školy zde: https://www.zsrohacovky.cz/cs/formulare-ke-stazeni.

Ve školním roce 2021/2022 budeme přijímat do 1. ročníku nejvýše 75 žáků.

Kritéria pro přijetí dětí k plnění povinné školní docházky:

Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti ZŠ U Roháčových kasáren (v případě cizinců s místem pobytu ve spádové oblasti).

Pokud kapacita prvních tříd nebude naplněna těmito dětmi, budou přijímány další děti podle těchto kritérii:

 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 10, jehož sourozenec se v ZŠ U Roháčových kasáren již vzdělává.
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 10.
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části než Praha 10, jehož sourozenec se v ZŠ U Roháčových kasáren již vzdělává.
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části než Praha 10.
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Informaci o sourozenci, který se již v ZŠ U Roháčových kasáren vzdělává, uveďte ve formuláři žádosti v rubrice „Další údaje, které považujete za důležité pro vzdělávání“. Uveďte jeho celé jméno a třídu v tomto školním roce (2019/2020).

V případě, že počet žádostí u dětí mimo spádovou oblast školy bude i po uplatnění výše uvedených kritérií převyšovat počet dětí, které je možné přijmout, bude u těchto dětí přistoupeno k nediskriminujícímu způsobu výběru formou losování. Tato možnost se může týkat všech uvedených kritérií.

Pokud se domníváte, že vaše dítě není zralé ke školní docházce, konzultujte možnost odkladu s pedagogy mateřské školky a následně i s poradenským zařízením.

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé pro základní vzdělávání, potom lze využít zákonnou možnost odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku). Vhodnost odložení školní docházky posuzuje na žádost rodičů školské poradenské zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna, Jabloňová 30a, Praha 10) a odborný (nebo dětský) lékař nebo klinický psycholog.

Pokud se rozhodnete požádat o odklad, vyplňte žádost o odklad, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek zde: https://www.zsrohacovky.cz/cs/formulare-ke-stazeni. Zároveň je třeba doložit doporučení od příslušného školského poradenského zařízení a od odborného (nebo dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Pokud tato doporučení v době zápisu ještě nebudete mít, budeme rádi, když ho doložíte do 30. dubna 2021. V případě, že nebude možné vyjádření poradenského zařízení dodat ani do 30. dubna 2021, bude správní řízení přerušeno do doby stanovené školou.

Vyučovacím jazykem je jazyk český.

Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí, budou oznámena zveřejněním přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě (ve vývěsce na budově školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zsrohacovky.cz) nejpozději 30. 4. 2021. Tímto zveřejněním se rozhodnutí považují za oznámená. Registrační čísla budou rodičům sdělena na emailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí. Pokud tato adresa nebude uvedena, bude registrační číslo zasláno na adresu pro doručování uvedenou v žádosti o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou na adresu pro doručování uvedenou v žádosti o přijetí.

Jakékoliv další dotazy k přijímání dětí k povinné školní docházce zasílejte na email reditel@zsrohacovky.cz.

Pokud to epidemiologická situace umožní, uspořádá škola setkání přijatých dětí a jejich rodičů s učiteli a seznámení se školou v průběhu května nebo června 2021. Informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.

V příloze uvádíme tyto informace:

Příloha č. 1: Spádová oblast ZŠ U Roháčových kasáren.

Příloha č. 2: Doporučení pro rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky podpořit dítě v jeho dalším rozvoji.

 

V Praze dne 10. 3. 2021

Mgr. Jindra Pohořelá

ředitelka školy

 

Příloha č. 1: Spádová oblast ZŠ U Roháčových kasáren

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381

28. pluku

Altajská

Archangelská

Arménská

Baškirská

Bělocerkevská – lichá č.

Bulharská č. 26 a vyšší

K Louži

Kavkazská

Kazašská

Kodaňská lichá č. 65 a vyšší, sudá č. 34

a vyšší

Konopišťská

Magnitogorská

Moldavská

Moskevská sudá č. 66-86, lichá č. 59-67

Na Míčánkách

Na Zájezdu

náměstí Svatopluka Čecha č. 7 a vyšší

Novorossijská

Pod Soutratím

Přípotoční lichá č. 19 a vyšší, sudá č. 10

a vyšší

Ruská sudá č. 60-112, lichá č. 45-83

Tádžická

Taškentská

Tolstého

Turkmenská

U Roháčových kasáren

Uzbecká

Vršovická sudá č. 56-68, lichá č. 39-65

 

Příloha č. 2: Doporučení pro rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Jak můžete pomoci svým dětem

 

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.