Žákovský parlament

 

 

Cíle (přínos) žákovského parlamentu:

·         Žáci zlepší své komunikační dovednosti (prezentace nápadů i názorů třídy a zároveň i činnosti parlamentu, diskuze……).

·         Žáci se naučí naslouchat.

·         Žáci si osvojí práci v různorodých skupinkách.

·         Žáci budou realizovat vlastní projekty a podílet se i na projektech školy.

·         Žáci se naučí rozdělit funkce při realizování projektu a nést odpovědnost za přidělenou práci.

·         Žáci se budou snažit zlepšit prostředí školy – výstavy……

·         Díky parlamentu může dojít ke zlepšení komunikace mezi třídami.

·         Žáci budou komunikovat s vedením.

·         Žáci se naučí demokracii – budou vědět, že na jejich názorech záleží učitelům i vedení školy.

·         Žáci se naučí dospět ke kompromisům a podpoří tak základní principy kooperativního myšlení.

·         Parlament povede jednotlivce i skupinu k etické výchově, díky funkci organizace se zlepší vztahy mezi žáky samými i vztahy žák – učitel.

·          Žáci si osvojí morální pravidla, přispějí svou pomocí k fungování školy či si osvojí normy pravidel slušného chování, čehož využijí při pomáhání si jeden druhému.

 

 

Činnost členů parlamentu

·         Reprezentují svou třídu, kterou v žákovském parlamentu zastupují.

·         Přenášejí informace ze své třídy do žákovského parlamentu a naopak.

·         Odpovědně plní své úkoly obdržené na zasedání žákovského parlamentu.

·         Aktivně se podílejí na projektech žákovského parlamentu.

·         Přinášejí vlastní náměty pro činnost parlamentu.

·         Plní své povinnosti vyplývající z jejich role/ smlouvy se školou.

·         Vybízejí ostatní žáky školy ke spolupráci na aktivitách parlamentu.

·         Prezentují výsledky své činnosti ve škole (popř. v obci)

 

 

Pravomoci ŽP

·         Vnitřní záležitosti školy, které žáci potřebují ovlivnit.

·         Vnější záležitosti školy (spolupráce s partnerskými školami, s žákovskými parlamenty, komunikace s městem a městským parlamentem….)

·         Mediální záležitosti (vydávání školního časopisu, vysílání školního rádia, propagace v médiích….)

·         Řešení ekologické problematiky školy a okolí.

·         Možnost oficiálně jednat s vedením školy a vystupovat na poradách.

 

 

 

Základní škola je přístavem, který poskytuje dětem vše potřebné pro úspěšné vyplutí do života dospělých. Vybaví je vědomostmi, znalostmi a dovednostmi. Je místem tvořivé práce, klidu, pohody a také je oporou při řešení problémů žáků.

 

Cílem naší školy je vychovat zdravě sebevědomého žáka, který dokáže:

·       efektivně komunikovat v českém i cizím jazyce,

·       smysluplně použít získané vědomosti a dovednosti,

·       vyjádřit a zdůvodnit své názory,

·       plánovat a organizovat svoji práci,

·       spolupracovat, hledat a objevovat,

·       přijímat odpovědnost za sebe i za druhé,

·       být tolerantní a ohleduplný.