Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Naším záměrem je vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a tak je připravit na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

Poskytujeme všeobecně zaměřené základní vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků a ICT v rámci povinných,  volitelných a nepovinných předmětů a kroužků. Organizujeme pro žáky exkurze, školy v přírodě, lyžařské kurzy a vzdělávací pobyty v zahraničí.

Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Při výuce důsledně preferujeme její činnostní charakter. Do výuky zařazujeme efektivnější způsoby práce, např. skupinové vyučování, samostatné vyhledávání informací a projektové vyučování, které vedou k žádoucímu odklonu od encyklopedického pojetí výuky, k získávání kompetencí učit se, řešit problémy a k sociálním dovednostem.