Školní řád

ZŠ Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19

V Praze dne 1.9.2018

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19 vydává v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento školní řád.

Práva a povinnosti žáků

Čl. 1

Práva žáků

(1)   Žáci mají právo na vzdělávání podle školského zákona. Toto právo se naplňuje zejména tak, že:a) žák se účastní vzdělávání dle rozvrhu hodin,

 1. žákovi jsou zdarma poskytovány učebnice, které jsou v seznamu učebnic a učebních textů vydávaného MŠMT
 2. žákovi je poskytována individuální péče v případech zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění, sociálního znevýhodnění a také v případech mimořádných schopností a nadání,
 3. žákovi je poskytována metodická pomoc učitele při potížích se zvládnutím učiva.

(2)   Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Toto právo se naplňuje zejména tak, že:

 1. hodnocení písemných prací se žákům sděluje nejdéle do 7 dnů po jejich odevzdání, hodnocení ústního projevu a praktických prací se žákům sděluje bezprostředně po jejich ukončení,
 2. učitelé zapisují žákům 1. až 3. ročníku hodnocení do notýsků, žákům 4. až 9. ročníku do elektronické žákovské knížky; žákovské knížky a notýsky škola žákům poskytne jedenkrát za školní rok zdarma,
 3. žáci mohou nahlížet do elektronické žákovské knížky přes webové rozhraní zajištěné heslem, ve škole je k tomuto účelu k dispozici počítač v hovorně školy,
 4. třídní učitelé zapisují žákům do žákovských knížek nebo notýsků na konci listopadu a na konci dubna souhrnné hodnocení za a 3. čtvrtletí,
 5. učitelé žákovi na jeho žádost poskytnou souhrnnou informaci o jeho prospěchu v daném pololetí,
 6. hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků se řídí Pravidly pro hodnocení žáků, která jsou samostatnou přílohou tohoto školního řádu.

(3)   Žáci mají právo volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.

(4)   Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. Pravidla jednání mezi žákovskou samosprávou a ředitelem školy budou určena vzájemnou dohodou.

(5)   Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Toto právo se naplňuje zejména tak, že:

 1. žáci se mohou slušnou formou obracet přímo na třídní učitele, učitele jednotlivých předmětů, výchovného poradce a vedení školy se svými připomínkami, návrhy a stížnostmi,
 2. žáci mohou své připomínky, návrhy a stížnosti podávat i anonymně prostřednictvím schránky důvěry,
 3. škola bude na podněty žáků odpovídajícím způsobem reagovat.

(6)   Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Toto právo se naplňuje zejména tak, že výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog vykonávají standardní činnosti školy v oblasti výchovného poradenství, vymezené vyhláškou č. 72/2005 Sb.

(7)    Žákům se zajišťují všechna práva daná Úmluvou o právech dítěte.

Čl. 2

Povinnosti žáků

(1)   Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Tato povinnost se naplňuje tak, že:

 1. žáci navštěvují školu podle stanoveného rozvrhu, účast žáků v nepovinných předmětech a zájmových útvarech je pro zařazené žáky povinná,
 2. žáci přichází do školy tak, aby nejpozději 5 minut před zahájením dopoledního i odpoledního vyučování byli ve třídě a měli připravené pomůcky na vyučování,
 3. žáci plní úkoly zadané učitelem,
 4. žáci nosí na vyučování žákovskou knížku a na požádání ji učiteli předloží,
 5. žáci se chovají při výuce tak, aby svým jednáním nenarušovali řádný průběh výuky,
 6. žáci mají při výuce vypnutý mobilní telefon a nemanipulují s ním,
 7. žáci při ověřování znalostí, dovedností a schopností používají pouze povolené pomůcky,
 8. žáci se nedopouštějí podvodného jednání.

(2)   Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Tato povinnost se naplňuje především tak, že:

 1. žáci dodržují školní řád,
 2. žáci plní pokyny zaměstnanců školy.

Čl. 3

Práva zákonných zástupců nezletilých žáků

(1)   Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků. Toto právo se naplňuje zejména tak, že:

 1. učitelé zapisují žákům 1. až 3. ročníku hodnocení do notýsků, žákům 4. až 9. ročníku do elektronické žákovské knížky,
 2. zákonní zástupci nezletilých žáků mohou nahlížet do elektronické žákovské knížky přes webové rozhraní zajištěné heslem, ve škole je k tomuto účelu k dispozici počítač v hovorně školy ve dnech školního vyučování v době od 7:30 do 11:30 hod a od 14:00 do 15:30 (mimo pátek),
 3. třídní učitelé zapisují žákům do žákovských knížek nebo notýsků na konci listopadu a na konci dubna souhrnné hodnocení za a 3. čtvrtletí,
 4. škola organizuje nejméně třikrát za školní rok třídní schůzky, na kterých budou projednávány závažné otázky týkající se vzdělávání žáků,
 5. učitelé poskytují zákonnému zástupci žáka na jeho žádost a po předchozí dohodě souhrnnou informaci o prospěchu žáka v daném pololetí.

(2)    Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo volit a být voleni do školské rady.

(3)   Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. Toto právo se naplňuje zejména tak, že

zákonní zástupci nezletilých žáků se mohou obracet na třídní učitele, učitele jednotlivých předmětů, výchovného poradce a vedení školy se svými dotazy, připomínkami a návrhy na třídních schůzkách, na předem dohodnutých konzultacích nebo prostřednictvím rady školy.

(4)   Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Toto právo se naplňuje zejména tak, že výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog vykonávají standardní činnosti školy v oblasti výchovného poradenství, vymezené vyhláškou č. 72/2005 Sb.

Čl. 4

Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků

(1)   Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy. V případě neplnění této povinnosti škola spolupracuje s OSPOD.

(2)   Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo žáka. Zákonní zástupci jsou k návštěvě školy vyzváni písemně prokazatelným způsobem.

(3)   Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo v jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

(4)   Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Tato povinnost se naplňuje tak, že:

 1. je-li důvod absence znám předem, žádá zákonný zástupce o uvolnění z vyučování na jeden až dva dny třídního učitele, na tři a více dní ředitele školy, a to nejméně 5 pracovních dnů předem; doporučujeme, aby doba uvolnění žáka nepřesáhla 10 pracovních dní za školní rok,
 2. v případě neočekávané absence (zejména v případě nemoci žáka) oznamuje zákonný zástupce telefonicky do kanceláře školy, nebo emailem třídnímu učiteli důvod absence a do tří kalendářních dnů od počátku absence doloží zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli důvod absence,
 3. do dvou dnů po ukončení absence dokládá zákonný zástupce důvod absence písemnou formou do žákovské knížky nebo školního zápisníčku,
 4. v odůvodněných případech škola vyžaduje úřední nebo lékařský doklad potvrzující absenci,

(e)    k žádosti o uvolnění z vyučování některého předmětu ze zdravotních důvodů přikládá zákonný zástupce žáka písemné doporučující vyjádření odborného lékaře.

(6)     Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. Tato povinnost se naplňuje tak, že:

 1. při zápisu žáka do školy nebo při přestupu žáka z jiné školy zákonný zástupce žáka uvede následující údaje: jméno a příjmení žáka, rodné číslo žáka, státní občanství a místo trvalého pobytu žáka, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu zákonného zástupce, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení na zákonného zástupce,
 2. v případě, že je žák zdravotně postižen nebo znevýhodněn, dokládá tuto skutečnost jeho zákonný zástupce vyjádřením školského poradenského zařízení,
 3. v případě změny údajů podle písm. a) zákonný zástupce o nich neprodleně informuje školu,
 4. v případě změny údajů podle písm. b) zákonný zástupce je neprodleně doloží škole.

Provoz a vnitřní režim školy

Čl. 5

Provoz školy

(1)   Školní budova se otevírá v pracovních dnech pro žáky školní družiny v 6.30 hod. (vchod pro školní družinu), pro ostatní žáky v 7.40 hod. a 15 min. před začátkem odpoledního vyučování (hlavní vchod).

(2)   Vyučování začíná v 8.00 hod. a končí nejpozději v 15.30 hod., výuka v nepovinných předmětech a zájmových útvarech končí nejpozději v 17.00 hod.

(3)   Konkrétní vyučovací hodiny v jednotlivých dnech jsou stanoveny rozvrhem hodin pro každou třídu.

(4)   Začátky a konce vyučovacích hodin jsou následující:

 1. hodina: 08.00 – 08.45 hod.
 2. hodina: 08.55 – 09.40 hod.
 3. hodina: 10.00 – 10.45 hod.
 4. hodina: 10.55 – 11.40 hod.
 5. hodina: 11.50 – 12.35 hod.
 6. hodina: 12.50 – 13.35 hod.
 7. hodina: 13.50 – 14.35 hod.
 8. hodina: 14.45 – 15.30 hod.

(5)   Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 70 minut. Během této přestávky je žákům povolen pobyt v infocentru, v šatnách po dobu nezbytně nutnou pro příchod a odchod ze školní jídelny nebo infocentra a ve škole v době 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. Výjimku může povolit učitel, který pak nad těmito žáky vykonává dozor.

(6)   O změnách v rozvrhu (zejména posuny zahájení nebo ukončení vyučování, akce mimo školu, náhradní vyučovací hodina) informuje škola nejméně 1 den předem prokazatelným způsobem zákonné zástupce žáků.

(7)   Úřední hodiny hospodářky školy pro žáky jsou denně kromě čtvrtka od 9.40 do 9.55 hod., pro rodiče po předchozí telefonické dohodě.

Čl. 6

Vnitřní režim školy

(1)   Vyučování probíhá ve třídách a odborných učebnách (učebna zeměpisu, dějepisu, chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, cizích jazyků, informatiky; infocentrum; tělocvičny; dílna; cvičná kuchyně; školní pozemek; školní hřiště). V odborných učebnách se pobyt a chování žáků řídí řádem příslušné učebny.

(2)   Při vstupu do školy se žáci u přidělené šatní skřínky přezují a uloží do ní ošacení. Cenné věci (např. peníze, klíče, mobilní telefony apod.) žáci v šatní skřínce neponechávají. Šatní skřínky si žáci zamykají.

(3)   V průběhu vyučování a přestávek mezi vyučovacími hodinami je žákům zakázáno svévolně opustit prostory školy.

(4)   Žák může opustit školu v průběhu vyučování pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce, kterou potvrdí třídní učitel. Tuto žádost pak žák odevzdá zaměstnanci školy, který koná dozor u vchodu do školy. Vzor písemné žádosti obdrží žáci na začátku školního roku a jsou také k dispozici v kanceláři školy.

(5)   Do odborných učeben vstupují žáci pouze se souhlasem učitele.

(6)   Po ukončení vyučování odvádějí učitelé žáky do šaten, do školní jídelny, do školní družiny nebo školního klubu.

(7)   Žáci se před zahájením vyučování nepovinných předmětů a zájmových útvarů organizovaných školou shromažďují 5 minut před začátkem výuky v šatně školy, odkud je učitel odvádí do třídy nebo odborné učebny. Žáky školní družiny vyzvedává učitel přímo ve školní družině. Po ukončení výuky odvádí učitel žáky do šaten nebo je předává vychovatelkám školní družiny.

(8)   Do školy je žákům zakázán vstup s koloběžkou, kolečkovými bruslemi, jízdním kolem, skateboardem apod.

Čl. 7

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

(1)   Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve škole a na akcích pořádaných školou odpovídá škola.

(2)   Žáci se chovají tak, aby neohrožovali svým jednáním fyzické ani psychické zdraví spolužáků a pracovníků školy, nedopouštějí se šikany.

(3)    Žákům je zakázáno do školy a na akce pořádané školou přinášet, distribuovat a užívat cigarety, alkohol a jiné návykové látky.

(4)    Žákům je zakázáno do školy a na akce pořádané školou přinášet pyrotechnické výrobky, střelné zbraně, nože a další předměty, kterými by mohli způsobit poranění sobě, spolužákům nebo pracovníkům školy.

(5)    Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je žákům zakázáno bez předchozího povolení ředitelky školy pořizovat ve škole jakékoliv obrazové a zvukové záznamy.

(6)   Při akcích konaných mimo území školy se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě (zpravidla území školy) a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.

(7)   Žákům je zakázáno bez pokynu učitele manipulovat s učebním vybavením tříd (např. video, televize, PC, promítací plátno apod.), s pomůckami připravenými na vyučování, se zatemněním oken, žaluziemi a závěsy.

(8)   Bez přítomnosti učitele je žákům zakázáno otevírat okna ve třídách, na chodbách a na WC.

(9)   Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickou instalací, s hasicími přístroji, s regulátory topení.

(10)  Bez přítomnosti učitele není žákům dovolen vstup do kabinetů a sborovny.

(11)  Žáci bez doprovodu učitele nebo pověřeného zaměstnance školy nepoužívají schodiště A.

(12)  Žákům je zakázáno nosit do školy živá zvířata.

(13)  Žáci ihned ohlašují nejbližšímu učiteli úraz nebo náhlou nevolnost, a to svoji nebo jiného žáka. Tento učitel poskytne žákovi první pomoc.

(14)  Učitel, v jehož hodině nebo při jehož dozoru se stal žákovi úraz, v případě potřeby zajistí lékařskou pomoc, zapíše úraz do knihy úrazů a podá zprávu rodičům.

(15)  Žáci nosí vhodné oblečení a obuv zejména na výuku tělocvičnách, dílně, cvičné kuchyni, školním pozemku a školním hřišti. Vhodnost oblečení a obuvi posoudí učitel.

(16)  Žáci odkládají před výukou tělesné výchovy na učitelem předem stanovené místo ozdobné předměty, kterými by bylo možno způsobit sobě nebo druhým zranění, případně pokud tyto ozdobné předměty nelze odložit, zabezpečí je proti zachycení a vzniku úrazu.

(17)  Nedostaví-li se učitel do pěti minut po zvonění do třídy, oznámí žákovská služba jeho nepřítomnost učiteli ve vedlejší třídě a ten zajistí informaci pro vedení školy.

(18)  Žák hlásí učiteli projevy diskriminace, násilí, nevhodného chování a šikany, kterých je svědkem nebo o nichž se dozví.

(19)  Žáci mají právo na odpočinek během přestávky mezi vyučovacími hodinami.

(20)  Žákům je ve škole zakázáno nabíjet mobilní telefony nebo jiná zařízení.

(21)  Žákům je ve škole a na akcích pořádaných školou bez souhlasu učitele zakázáno pořizovat zvukový a obrazový záznam.

(22)  Do budovy školy je zakázán vstup všem osobám pod vlivem návykových látek.

Čl. 8

Ochrana majetku školy a žáka

(1)   Žáci udržují ve třídách a odborných učebnách čistotu a pořádek.

(2)   Poškození majetku hlásí žáci třídnímu učiteli nebo učitelům jednotlivých předmětů.

(3)   Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek školy, hradí škodu zákonní zástupci žáka.

(4)   Žáci neplýtvají elektrickou energií, vodou ani toaletními potřebami.

(5)   Žáci udržují v čistotě a pořádku učebnice zapůjčené školou. Při jejich ztrátě nebo poškození hradí škodu zákonní zástupci žáka.

(6)   Doporučujeme žákům nenosit do školy předměty vyšší hodnoty. Při ztrátě nebo odcizení majetku žáků se pojištění uzavřené školou nevztahuje na věci nesouvisející s výukou (např. mobilní telefon).

(6)   Žákům je zakázáno chovat se tak, aby svým jednání způsobili škole, učiteli nebo spolužákovi škodu na majetku (poničení, zcizení).

(7)   Před odchodem ze tříd a odborných učeben je žáci uklidí a na pokyn učitele zvednou židle na stoly.

(8)   Každému žákovi bude vždy na začátku školního roku zapůjčen klíč od šatní skřínky. V případě ztráty klíče uhradí zákonný zástupce žáka zhotovení nového klíče ve výši 250,- Kč. Pokud žák na konci školního roku klíč neodevzdá, uhradí zákonný zástupce žáka montáž nového zámku ve výši 350,- Kč. 

Čl. 9

Účinnost

Tento řád školy nabývá účinnosti dnem 1.září 2018

 

Mgr. Jindra Pohořelá, v.r.

ředitelka školy