Informace pro rodiče žáků 1. stupně o výuce od 25.5.2020

Informace pro rodiče žáků 1. stupně ZŠ U Roháčových kasáren 19

Vážení rodiče žáků 1 až 5. ročníků,

podle aktuálního usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1 až 5. ročníků. Docházka žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Vždy bude splněna podmínka jeden žák v lavici s rozestupy 2 metry, minimálně 1,5m mezi lavicemi.

Složení skupin bude neměnné po celou dobu do 26. června 2020 [1]. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 18. 5. 2020. Pro zařazení žáka do skupiny je nutno podat přihlášku do 18. 5. 2020 do 10 hodin emailem na adresu reditel@zsrohacovky.cz nebo do kanceláře školy.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Časový rozsah a organizace vzdělávání bude od pondělí do pátku, vždy od 8 hodin do 16 hodin. Dopolední část (od 8 do 12 hodin) bude rozdělena na 4 vyučovací hodiny. Délka hodiny bude přizpůsobena tak, aby se skupiny o přestávkách nesetkávaly. Odpolední část (od 12 do 16 hodin) nebude rozdělena na stabilní vyučovací bloky, ale zájmové aktivity budou přizpůsobeny tak, aby se skupiny nepotkávaly a aby byl umožněn v co největší míře pobyt žáků na školní zahradě. Žáci budou moci odejít mezi dopolední a odpolední částí (po obědě nebo bez oběda) nebo po ukončení odpolední části. Konkrétní časy a rozvrhy hodin budou upřesněny podle počtu přihlášených žáků a počtu skupin, v týdnu před zahájením vzdělávání.

Stejně tak budete včas informováni organizaci příchodů a odchodů, o složení skupin a vyučujících v jednotlivých skupinách.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy.

Organizace vzdělávání vychází z doporučení MŠMT zveřejněné zde http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss.

Vzhledem k personálním možnostem školy je možno zajistit vzdělávání nejvýše pro 9 školních skupin s celodenním vzděláváním, tedy pro 135 žáků. Pokud bude zvýšený zájem o pouze dopolední část vzdělávání, je možné tomu přizpůsobit organizaci a zvýšit počet skupin. Je proto nezbytné, abyste označili, zda máte závazně zájem také o přítomnost Vašeho dítěte také v odpolední části.

Pokud zájem o vzdělávání překročí personální možnosti školy, stanovuji jako kritérium pro výběr žáků ročník. Přednostně bude vyhověno žákům nižších ročníků. V případě, že již nebude moci být toto kritérium uplatněno, bude uplatněno kritérium nižšího věku žáka.

V případě, že žák bude docházet do školy, ztrácí rodič nárok na dávku ošetřovného (více viz www.cssz.cz).

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Žáci přicházejí ke škole v určeném čase mezi od 7:45 do 8:00, a to určeným vchodem do školy – vchod pro žáky, vchod do školní družiny, vchod do správní budovy (bude upřesněno po vytvoření skupin).
 • Před budovou školy budou čekat vyučující, kteří žáky shromáždí ve skupinách a odvedou do třídy. Cílem je minimalizovat shromažďování osob před školou.
 • Žáci, pokud je to možné, dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školní skupiny.
 • Žáci se přezouvají ve třídě, na obuv budou mít vlastní vhodný obal. Svrchní oděv odkládají také ve třídě.

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každé vyučovací hodině vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Odchod ze školy

 • Odchod ze školy je možný ve 12 hod. (= před obědem), ve 12:30 hod. (= po obědě) nebo v 16 hod. (po odpolední části).
 • Žáci odcházejí ze školy určenými vstupy (stejně jako příchod). Vyučující žáky odvádí k východu, rodiče do budovy školy nevstupují.

Odchod ze školy

 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školních skupin.
 • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Absence ve školních skupinách se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Školní stravování

 • Školní stravování bude zajištěno formou studených balíčků, které připraví školní jídelna.
 • Ke stravování budou na základě přihlášky automaticky přihlášení žáci, kteří se již dříve stravovali ve školní jídelně. Žáci, kteří se dříve nestravovali ve školní jídelně a mají o stravování zájem, musí jejich zákonný zástupce ještě přihlásit ve školní jídelně sám.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. při protinádorové léčbě,
 7. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Základní podmínka pro zařazení žáka do školní skupiny

Při prvním vstupu do školy předkládá žák (nebo doprovázející osoba) zákonným zástupcem žáka podepsané čestné prohlášení (v příloze). Čestné prohlášení obsahuje:

·         písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

·         písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Dále předkládá souhlas se seznámením s pravidly provozu školy a organizace vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020. Tato pravidla Vám budou zaslána po zjištění zájmu o vzdělávání ve školních skupinách, nejpozději do 20. 5. 2020 a budou vycházet z tohoto dokumentu.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Uvedené dokumenty bude možné také osobně podepsat před školou při prvním vstupu do školy dne 25. 5. 2020.

 

Vážení rodiče, na základě výše uvedených informací a doporučení si Vás dovoluji požádat o závazné sdělení, zda Váš syn nebo dcera za uvedených podmínek využije nebo nevyužije možnosti docházky do školních skupin od 25. 5. 2020. Pro včasné a funkční nastavení organizace školních skupin je nezbytné, abyste školu informovali i v případě, že vzdělávání ve školních skupinách nevyužijete.

K oznámení můžete využít  email reditel@zsrohacovky.cz nebo osobní odevzdání přihlášky hospodářce školy. Přihláška je přílohou této informace.

Oznámení prosím předejte škole nejpozději do pondělí 18. května 2020 do 10 hodin.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

Jindra Pohořelá

ředitelka školy

 

Přílohy:

 1. Přihláška (ke stažení zde)
 2. Čestné prohlášení (ke stažení zde)

 

[1] Druhé pololetí končí 26. 6. 2020, na dny 29. 6. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.