Organizace výuky od 2. září do 10. září 2021, screeningové testování

Organizace výuky od 2. září do 10. září 2021

Žáci 1. ročníku budou mít ve čtvrtek 2. 9. 2021 celkem 2 vyučovací hodiny (od 8 do 9:40), v pátek 3. 9. 2021 budou mít celkem 3 vyučovací hodiny (od 8 do 10:45). Po skončení vyučování mohou využít školní družinu. Družinu mohou využít pouze žáci přihlášení k docházce do školní družiny. Od pondělí 6. 9. 2021 budou mít již pravidelnou výuku podle rozvrhu.

Žáci 2. až 9. ročníku budou mít ve čtvrtek 2. 9. 2021 a v pátek 3. 9. 2021 celkem 4 vyučovací hodiny (od 8 do 11:40). Od pondělí 6. 9. 2021 budou mít již pravidelnou výuku podle rozvrhu. V týdnu od 6. 9. 2021 do 10. 9. 2021 se žáci nebudou dělit na výuku volitelných předmětů a cizích jazyků.

Děti přípravné třídy budou pracovat se svojí třídní učitelkou podle rozvrhu.

Screeningové testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září pro žáky 2. až 9. tříd a 2. září pro žáky 1. tříd a přípravné třídy. Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Žáci se budou testovat antigenním testem.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19, tento test doloží písemně), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu proveného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (z povinnosti nosit respirátor jsou osvobozeny osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor; v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek; s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek),
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,
  • převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat.

V případě testování dětí v přípravné třídě nebo žáků 1. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Pozitivně testovaný žák je izolován od ostatních osob v izolační místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si své dítě v co nejkratším čase vyzvedl a je mu vydáno potvrzení o pozitivním testu.

Zákonný zástupce dítěte nebo žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Dítě nebo žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR.

Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě s dítětem nebo žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se bude jednat fakticky v případě AG testů pouze o testování 9. září).

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

Děkuji za pochopení.

Jindra Pohořelá