Organizace 1. září 2021 - aktualizace!

Vážení rodiče,

blíží se začátek školního roku. Jsme si jisti, že si děti odpočinuly. Naši učitelé i učitelky se již těší na setkání s nimi.

První školní den proběhne téměř stejně, jako obvykle, pro žáky 2. až 9. ročníků bude povinné testování před začátkem školního dne.

Žáci 1. a přípravného ročníku se setkají v 8:00 – 8:10 před školou a pak společně s rodiči odejdou na slavnostní zahájení školního roku na školní hřiště. Prvňáčky přivítá ředitelka školy se zástupci školské rady a obdrží barevnou stužku se znakem školy. Pro žáky pak je připraven zábavný program. Potom se žáci půjdou podívat se svými třídními učitelkami do tříd (již bez rodičů). Rodiče se seznámí s provozem školní družiny. Ve školní družině prosíme rodiče o použití ochrany dýchacích cest (respirátor).

Ukončení slavnostního zahájení roku předpokládáme nejpozději v 10 hod. V případě deště se akce uskuteční v tělocvičně, rodiče v tomto případě musí použít ochranu dýchacích cest (respirátor).

Žáci 2. až 9. ročníků se setkají se svými třídními učiteli před školou v 7:40 – 7:55 a pak společně odejdou na slavnostní zahájení školního roku do tříd. Po přivítání ve třídách proběhne testování antigenním testem na Covid-19.  Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19, tento test doloží písemně), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu proveného v odběrovém místě. Po testech žáci pak obdrží informace průběhu prvního školního týdne.

Děti přípravné třídy se setkají se svou třídní učitelkou před školou v 8:00 – 8:10 a pak společně odejdou na slavnostní zahájení školního roku do třídy. První hodinu mohou být s dětmi ve třídě přítomni rodiče (podmínkou je použití ochrany dýchacích cest – respirátor). Pak mohou děti s rodiči odejít domů nebo budou děti (již bez rodičů) absolvovat celý úvodní vyučovací den do 11:40. 

Žáci 1. - 4. ročníku a přípravné třídy mohou využít služeb školní družiny od 6:30 do 7:40 (ranní družina) a odpoledne do 17:30 (odpolední družina - nástup po ukončení slavnostního přivítání cca v 8:45).

Obědy ve školní jídelně budou tento den vydávány od 11:00 do 12:00.

Upozorňujeme, že dle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou děti a žáci povinni ve společných prostorách školy použít ochranu dýchacích cest (chirurgická rouška nebo respirátor).

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Užijte zbytek prázdnin.

Jindra Pohořelá